Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de rijschool

1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

1.2
Indien er geen sprake is van een lespakket waarin zowel de rijlessen als de examens in één factuur worden betaald, wordt het rijexamen door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de leerling de examenkosten heeft betaald.

1.3
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4
De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5
De rijschool heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1
Om lessen te volgen moet de leerling 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen te allen tijden een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt er voor op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, zal de instructeur vertrekken en heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 48 uur voor aanvang van de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht om de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties, heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1
Betalingen van losse lessen buiten het lespakket zullen apart gefactureerd worden.

3.2
Betalingen van lespakketten dienen uiterlijk 14 dagen nadat de instructeur de factuur aan de leerling overhandigd heeft gemaakt te worden.

3.3
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling bij de eerstvolgende les na de verloopdatum van de factuur een mondelinge waarschuwing. Wordt er geen gehoor gegeven aan deze waarschuwing en de leerling voldoet de factuur niet binnen de eerstvolgende 7 dagen, dan zullen er geen nieuwe rijlessen meer ingepland worden totdat de factuur is voldaan.

b. De rijschool mag rente vragen over het verschuldigde bedrag wanneer er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4
Mocht het toch voorkomen dat de leerling na bij punt 3.3 genoemde waarschuwingen niet betaalt, ziet de rijschool zich genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De extra kosten voor deze dienst zijn voor de leerling.

3.5
Als de leerling een lespakket heeft aangeschaft en het rijbewijs wordt behaald terwijl het pakket nog niet volledig is benut, dan heeft de leerling geen recht op restitutie.

ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1
Als de leerling niet of te laat op het praktijkexamen verschijnt wegens oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het praktijkexamen komt te vervallen.

4.2
Mocht het praktijkexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1
De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).

b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken

6.1
De rijschool kan, indien het nodig is, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten

7.1
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

ARTIKEL 8 Vrijwaring

8.1
Als de leerling tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is verboden om voorafgaand aan de rijles medicijnen te nemen waardoor de rijvaardigheid tijdens de rijles kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Mocht de leerling zich hier niet aan houden, dan kan hij/zij bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. De leerling dient te allen tijde contact met de rijschool op te nemen als dergelijke medicijnen gebruikt moeten worden.

8.2
Indien de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, dient hij/zij dit bij de instructeur aan te geven. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Chat openen
1
Stel een vraag
Stel jouw vraag via Whatsapp
Stel jouw vraag via whatsapp op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 08.00u en 18.00u.